Saksgangen i Markedsrådet

Markedsrådet mottar klager på vedtak fra Forbrukertilsynet og Sosial- og helsedirektoratet.
 

Etter at en sak er mottatt i Markedsrådets sekretariat, tilskrives partene med en oppfordring om tilsvar. 

Hvis en eller begge parter ønsker det, er det i forbindelse med Markedsrådets behandling av saken mulighet for muntlige forhandlinger. En part kan møte for Markedsrådet selv eller med en representant, for eksempel en advokat. I saker hvor partene er til stede, holder hver part et muntlig innlegg og får kommentere motpartens innlegg. I tillegg får Markedsrådets medlemmer anledning til å stille spørsmål. 

Etter forhandlingene fatter Markedsrådet et vedtak med en begrunnelse for resultatet. Vedtaket sendes ut til partene. 

Et vedtak fattet av Markedsrådet kan ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene. Sivilombudsmannen har også ansett seg berettiget til å uttale seg om Markedsrådets vedtak.