Lover og forskrifter

Markedsrådet er omfattet av forvaltningsloven. Det er likevel egne regler for saksbehandlingen i Markedsrådet som gjelder i stedet for og i tillegg til reglene i forvaltningsloven. Nedenfor finner du de mest sentrale lovene og forskriftene for Markedsrådet. Lenkene fører deg til lover og forskrifter på internettsidene til Lovdata.

Regelverk om Markedsrådet og saksbehandlingen:

Markedsføringsloven - Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

Markedsrådets saksbehandling - Forskrift 21. november 2017 nr. 1817

Forvaltningsloven - Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Regelverk om alkohol- og tobakksreklame:

Alkoholloven kap. 9 - Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Tobakksskadeloven - Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader.

Om forbud om tobakksreklame mv.,  - Forskrift 15. desember 1995 nr. 989

Om innhold i og merking av tobakksvarer - Forskrift 6. februar 2003 nr. 141