Om Markedsrådet

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven.

Markedsrådet ble etablert i 1974. Det er administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og får alle sine midler over statsbudsjettet.

En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må først ha vært til behandling hos Forbrukertilsynet. Saken kan deretter bringes inn for Markedsrådet ved klage. Saker om forbudene mot reklame for tobakk og alkohol må først ha vært til behandling i Helsedirektoratet.  

Vedtak som Markedsrådet fatter er forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven. Markedsrådets vedtak kan imidlertid ikke påklages, men derimot bringes inn for de ordinære domstolene. Sivilombudsmannen har ansett seg berettiget til å uttale seg om enkelte av Markedsrådets vedtak.

Markedsrådet realitetsbehandler ca. 5-10 saker i året og avgjør også ca. 15-20 klager på Forbrukertilsynets nedprioritering av saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er ca. 3 måneder.  
 

Skriftlig/muntlig saksbehandling
 

Behandlingen i Markedsrådet har preg av både partsprosess og forvaltningsprosess. Det kan gjennomføres muntlige forhandlinger der partene møter, enten alene eller sammen med prosessfullmektig, og det er anledning til å føre vitner og sakkyndige. Markedsrådet har adgang til å prøve alle sider av saken, uavhengig av partenes anførsler, og har en selvstendig plikt til å sørge for sakens opplysning.

Saksbehandlingsreglene for Markedsrådet skal sikre en smidig håndtering av sakene, samtidig som sentrale rettssikkerhetshensyn ivaretas. De muntlige forhandlingene er i utgangspunktet åpne for publikum, men Markedsrådet kan bestemme at de muntlige innleggene i en sak skal foregå i et lukket møte.
 

Markedsrådets vedtak
 

Markedsrådet tar kun stilling til den offentligrettslige siden av saken. Det tas ikke stilling til en eventuelt privatrettslig tvist, for eksempel en forbrukers erstatnings­krav overfor en næringsdrivende som har anvendt villedende markedsføring. I slike privatrettslige klagesaker kan Forbrukerrådet være riktig adressat. 

Saker næringsdrivende imellom kan behandles av de ordinære domstolene eller eventuelt Næringslivets Konkurranseutvalg

Tidligere behandlet Markedsrådet også saker vedrørende brudd på forbudet mot politisk reklame i kringkastingsloven. Disse sakene behandles nå av henholdsvis Medietilsynet og Mediaklagenemnda.

http://www.medietilsynet.no/

http://www.klagenemndssekretariatet.no/medieklagenemnda/