Saker for Markedsrådet i 2014 og saksbehandlingstid

Det kom inn 13 saker til Markedsrådet fra Forbrukerombudet i 2014. Av disse var 3 såkalte orienteringssaker om vedtak fattet av Forbrukerombudet i medhold av markedsføringsloven §§ 37 eller 39, jf. §§ 40, 41,42 og 43, og 5 såkalte nedprioriteringssaker. I tillegg innkom et krav om sakskostnader tilknyttet en sak fra 2013, samt et krav om omgjøring av Markedsrådets beslutning om ikke å ta kravet om sakskostnader til følge.

Markedsrådet avholdt 4 møter, fattet 9 vedtak og én beslutning. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 56 dager, dvs. litt i underkant av 2 måneder. Saksbehandlingstiden i nedprioriteringssakene er ikke tatt med her.  Saksbehandlingstiden i nedprioriteringssakene var 12½ dager. 

Markedsrådet mottok ingen klager på vedtak fra Sosial- og helsedirektoratet om brudd på merkebestemmelsene i tobakkskadeloven eller reklameforbudet i tobakkskadeloven og alkoholloven.  

Markedsrådet mottok heller ingen klager på vedtak fra Medietilsynet vedrørende brudd på forbudet mot politisk reklame i kringkastingsloven.

Sist endret 14.09.2015 11:04