Lover og forskrifter

Markedsrådet er omfattet av forvaltningsloven. Det er likevel egne regler for saksbehandlingen i Markedsrådet som gjelder i stedet for og i tillegg til reglene i forvaltningsloven. Nedenfor finner du de mest sentrale lovene og forskriftene for Markedsrådet. Lenkene fører deg til lover og forskrifter på internettsidene til Lovdata. ***

Regelverk om Markedsrådet og saksbehandlingen der:

Markedsrådets virksomhet, forskrift av 5. juni 2009 nr. 588

Markedsføringsloven - Lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

Forvaltningsloven - Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvalrningssaker

Regelverk om markedsføring:

Markedsføringsloven - Lov av 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.

Sentrale forskrifter

Regelverk om alkohol- og tobakksreklame

Alkoholloven kap. 9, lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Tobakksskadeloven, lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader.

Om forbud om tobakksreklame mv., forskrift av 15. desember 1995 nr. 989

Om innhold i og merking av tobakksvarer , forskrift av 6. februar 2003 nr. 141 

Sist endret 02.06.2017 09:03