Om Markedsrådet (MR)

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, reklameforbudene i kringkastingsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven.

Markedsrådet ble etablert i 1974. Det er administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og får alle sine midler over statsbudsjettet.

En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må først ha vært til behandling i Forbrukerombudet. Saken kan bringes inn for Markedsrådet enten av Forbrukerombudet eller noen andre med rettslig interesse. Saker om forbudet mot politisk reklame i kringkastingsloven må først ha vært til behandling i Medietilsynet, og saker om forbudene mot reklame for tobakk og alkohol må først ha vært til behandling i Helsedirektoratet.  

Vedtak som Markedsrådet fatter er forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven. Markedsrådets vedtak kan imidlertid ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene. Sivilombudsmannen har ansett seg berettiget til å uttale seg om enkelte av Markedsrådets vedtak.

Markedsrådet behandler ca. 20-30 saker i året, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er ca.  3 - 3 ½ måneder.  
 

Skriftlig/muntlig saksbehandling
 

Behandlingen i MR har preg av både partsprosess og forvaltningsprosess: Det gjennomføres muntlige forhandlinger med kontradiksjon og åpenhet. Partene kan enten møte alene eller sammen med advokat, og det er anledning til å føre vitner og sakkyndige. Alternativt kan MR beslutte at saken kun skal undergis skriftlig behandling. MR har samtidig adgang til å prøve alle sider av saken, uavhengig av partenes anførsler, og har en selvstendig plikt til å opplyse saken. Saksbehandlingsreglene for MR skal sikre en smidig håndtering av sakene, samtidig som sentrale rettssikkerhetshensyn ivaretas.

Behandlingen er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for publikum, men Markedsrådet kan bestemme at de muntlige innleggene i en sak skal foregå i et offentlig møte, dersom allmenne hensyn tilsier det og saken egner seg for dette.
 

Markedsrådets vedtak
 

Markedsrådet tar kun stilling til den offentligrettslige siden av saken, dvs. hvorvidt markedsføringen er i strid med loven. Man tar ikke stilling til en evt. privatrettslig sak, for eksempel en forbrukers konkrete erstatnings­krav overfor en næringsdrivende som har anvendt villedende markedsføring. I slike privatrettslige klagesaker kan Forbrukerrådet være riktig adressat. 

Saker næringsdrivende imellom kan behandles av de ordinære domstolene eller evt. av Næringslivets Konkurranseutvalg

Sist endret 20.08.2015 12:34