Om Markedsrådet (MR)

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven.

Markedsrådet ble etablert i 1974. Det er administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og får alle sine midler over statsbudsjettet.

En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må først ha vært til behandling i Forbrukerombudet. Saken kan bringes inn for Markedsrådet enten av Forbrukerombudet eller noen andre med rettslig interesse. Saker om forbudene mot reklame for tobakk og alkohol må først ha vært til behandling i Helsedirektoratet.  

Vedtak som Markedsrådet fatter er forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven. Markedsrådets vedtak kan imidlertid ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene. Sivilombudsmannen har ansett seg berettiget til å uttale seg om enkelte av Markedsrådets vedtak.

Markedsrådet realitetsbehandler ca. 5-10 saker i året og avgjør også ca. 15-20 klager på Forbrukerombudets nedprioritering av saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er ca.  3 - 3 ½ måneder.  
 

Skriftlig/muntlig saksbehandling
 

Behandlingen i MR har preg av både partsprosess og forvaltningsprosess: Det gjennomføres muntlige forhandlinger med kontradiksjon og åpenhet. Partene kan enten møte alene eller sammen med advokat, og det er anledning til å føre vitner og sakkyndige. Alternativt kan MR beslutte at saken kun skal undergis skriftlig behandling. MR har samtidig adgang til å prøve alle sider av saken, uavhengig av partenes anførsler, og har en selvstendig plikt til å opplyse saken. Saksbehandlingsreglene for MR skal sikre en smidig håndtering av sakene, samtidig som sentrale rettssikkerhetshensyn ivaretas.

Behandlingen er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for publikum, men Markedsrådet kan bestemme at de muntlige innleggene i en sak skal foregå i et offentlig møte, dersom allmenne hensyn tilsier det og saken egner seg for dette.

Det er foreslått endringer i markedsføringslovens håndhevingsbestemmelser som vil få betydning for Markedsrådets saksbehandling. Disse vil mest sannsynlig gjelde fra og med 2018.
 

Markedsrådets vedtak
 

Markedsrådet tar kun stilling til den offentligrettslige siden av saken, dvs. hvorvidt markedsføringen er i strid med loven. Man tar ikke stilling til en evt. privatrettslig sak, for eksempel en forbrukers konkrete erstatnings­krav overfor en næringsdrivende som har anvendt villedende markedsføring. I slike privatrettslige klagesaker kan Forbrukerrådet være riktig adressat. 

Saker næringsdrivende imellom kan behandles av de ordinære domstolene eller evt. av Næringslivets Konkurranseutvalg

Tidligere behandlet Markedsrådet også saker vedrørende brudd på forbudet mot politisk reklame i kringkastingsloven. Disse sakene behandles nå av henholdsvis Medietilsynet og Mediaklagenemnda.

http://www.medietilsynet.no/

http://www.klagenemndssekretariatet.no/medieklagenemnda/

Sist endret 02.06.2017 08:56